1510306720FTN_sivi.png

Rade Doroslovački

Dekan
Fakultet tehničkih nauka

Bilateralni sastanci

 • Utorak 11:30-13:00
1510308125FTN_sivi.png
OpisFakultet tehničkih nauka je jedna od najsavremenije organizovanih visokoobrazovnih institucija u regionu sa tradicijom dugom 57 godina, poznat i priznat u celom svetu, a inženjeri obrazovani na ovom Fakultetu, rade i postižu zapažene rezultate u svakom preduzeću koje ima veze sa tehnologijom, proizvodnjom, obrazovanjem ili uslugama, jer od svih zanimanja koja se u našoj zemlji obrazuju, tehnika je i dalje najtraženija. 
Fakultet je osnovan 18. maja 1960. godine kao Mašinski fakultet. Snažan razvoj privrede i potrebe društva doprinele su pokretanju novih struka elektrotehnike i građevinarstva, tako da je 1974. godine Mašinski fakultet prerastao u Fakultet tehničkih nauka. Od tada pa do danas, pokrenute su još i studije iz oblasti:• Saobraćaja - 1979. godine • Arhitekture - 1996. godine • Industrijskog inženjerstva i inženjerskog menadžmenta, Inženjerstva zaštite životne sredine i Grafičkog inženjerstva i dizajna - 1999. godine • Poštanskog saobraćaja i telekomunikacija - 1999. godine • Mehatronike - 2002. godine  • Magistarske studije iz Matematike u tehnici - 2003. godine • Doktorske studije - 2006. godine • Geodezije i geomatika - 2007. godine • Inženjerstva zaštite na radu - 2010. godine • Upravljanja rizikom od katastrofalnih događaja i požara, Računarske grafike i Softverskih i informacionih tehnologija (odeljenje u Inđiji) - 2011. godine • Softverskih i informacionih tehnologija (odeljenje u Loznici) - 2012. godine • Elektroenergetski softverski inženjering (danas Primenjeno softversko inženjerstvo); Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije; Scenska arhitektura, tehnika i dizajn; Čiste energetske tehnologije; Merenje i regulacija; Biomedicinsko inženjerstvo - 2013. godine • Inženjerstvo informacionih sistema - 2014. godine • Informacioni inženjering; Informacioni i analitički inženjering - 2015. godine 
Fakultet tehničkih nauka je u 2007. godini akreditovan za obavljanje naučne delatnosti, reakreditovan 2010. godine. Maja 2008. godine je među prvima u Srbiji akreditovan i kao visokoškolska ustanova za obavljanje nastavne delatnosti. Početkom 2013. godine Fakultet tehničkih nauka akreditovao je 88 studijskih programa svih nivoa studija. 
Svi studijski programi osnovnih, master i doktorskih akademskih studija su akreditovani za izvođenje nastave na engleskom jeziku.Prvi je na ovim prostorima, 2004. godine, pre potpisivanja Bolonjske deklaracije, počeo sa izdavanjem dodatka diplomi koji je nakon toga usvojen kao model za izdavanje na Univerzitetu u Novom Sadu, a na preporuku Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije i na ostalim Univerzitetima u zemlji. Od 2006. godine i master diploma se izdaje na srpskom i engleskom jeziku što je u velikoj meri olakšalo prohodnost i zapošljavanje naših studenata u Evropi i svetu. Stalne inovacije nastavnog procesa imaju za rezultat visoku spremnost naših inženjera za rešavanje konkretnih poslovnih problema. Fakultet je prvi u bivšoj Jugoslaviji, 2000. godine sertifikovao sistem kvaliteta prema međunarodnim standardima ISO 9001: 2000 kod Saveznog zavoda za standardizaciju i kod Međunarodne sertifikacione organizacije RWTÜV iz Esena. Danas, jedini u zemlji i regionu poseduje integrisani sistem menadžmenta, što podrazumeva pored pomenutog i standarde ISO 14001 i ISO 18001. Ključne reči za budućnost su: - KVALITET - EFIKASNOST i - MULTIDISCIPLINARNOST u svim procesima i u svim delovima fakulteta. U skladu sa onim što se ovde uči, sa brojnim mogućnostima i visokim procentom uspešnih, koji su u profesionalni život krenuli upravo odavde, vizija FTN-a glasi: “VISOKO MESTO U DRUŠTVU NAJBOLjIH” 
MISIJA 
Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu je visokoškolska i naučnoistraživačka ustanova čija misija je realizacija visokokvalitetnih obrazovnih procesa, razvoj naučnih discioplina i transfer stečenih znanja u privredu i društvo. Od snivanja, 1960. godine Fakultet tehničkih nauka je posvećen ostvarenju svoje misije zasnovan na uspešnim rezultatima naučno-istaraživačkog rada i njihovoj primeni u praksi .Tokom vremena Fakultet je prema uočenim poterebama privrednog okruženja, kao i aktuelnim potrebama društva, razvio studijske programe, koji obrazuju studente za postojeće i nastupajuće tehničko-tehnološke i socio-ekonomske sisteme, razvijajući pri tom uporedo i sopstvene, kompetentne ljudske i prirodne resurse. Fakultet tehničkih nauka svoju misiju ostvaruje u tri međusobno povezane osnovne grupe delatnosti: visoko obrazovanje, naučnoistraživački rad i transfer znanja u privredu. Pri tome stalno unapređuje obrazovne programe, kvalitet procesa rada i ljudske i materijalne resurse sa težnjom dostizanja najviših standarda. Na taj način Fakultet tehničkih nauka obezbeđuje zadovoljenje obrazovne potrebe mladih generacija, naučno stručnih potreba privrede i materijalnih potreba zaposlenih, te kao deo šireg obrazovnog – naučnog sistema, predstavlja pokretačku snagu razvoja društva. 
VIZIJA
Vizija Fakulteta tehničkih nauka ja da, kao ravnopravni partner u jednostavnom evropskom prostoru visokog obrazovanja u naučnoistraživačkom radu, dostigne najviše nivoe izvrsnosti, odnosno visoko mesto u društvu najboljih. Na putu ka ispunjenju svoje vizije Fakultet svoj okvir kompetencija i rada širi i dopunjuje partnerskim vezama sa univerzitetima i privrednim organizacijama sa svih kontinenata sveta, usvajajući pozitivne trendove globalnog sistema obrazovanja i istraživanja. Orijentacija ka modernim studijskim programima i kvalitetnim stidujama stvara uslove za brži rast i razvoj uz realno poimanje potreba za obrazovanjem u karakterističnom okruženju. Veliki broj međunarodnih naučnih projekata i obiman transfer dobijenih rezultata u privredu stavara dodatnu vrednost i kompetencije učesnika u procesu obrazovanja, a sve u cilju ostvarivanja postavljene vizije.
Vrsta organizacije Univerzitet
ZemljaSrbija
GradNovi Sad, Trg Dositeja Obradovića 6 Google map
Oblasti poslovanja

Medicina

  Poljoprivreda

   Gradjevinarstvo

    Ekonomija

     Geodezija

      Arhitektura i urbanizam

       Saobracaj

        Graficko inzenjerstvo i dizajn

         Racunarstvo i automatika

          Proizvodno masinstvo

           Energetika

            Elektronika

             Telekomunikacije

              Industrijsko inzenjerstvo